INPREST
 
 
Profil firmy

Investorsko projektová a stavební společnost INPREST, spol. s.r.o. byla založena dvěma společníky v lednu 1995. Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 20. února 1995 u Obvodního soudu pro Prahu 1. Vlastní název společnosti je dán začátečními písmeny či slabikami rozhodujících činností předmětu podnikání, t.j. INženýrská, Projektová, REalitní a STavební činnost. Společnost vznikla transformací inženýrských kanceláří Injax a Stava a projekční kanceláří PKK Praha.

INPREST, spol. s.r.o. je inženýrsko projektová, realitní, stavební a obchodní společnost. Vznik společnosti reaguje na současný trend, kterým je komplexní zajišťování investiční výstavby, stavebních oprav, rekonstrukcí a modernizací stávajících objektů, to znamená, poskytnout investorovi veškeré služby a činnosti které souvisejí s obstaráním vhodného pozemku přes zajištění komplexní inženýrsko projektové přípravy až po vlastní realizaci zakázky. Jedná se o zajišťování tzv. "generální dodávky" či jinak řečeno dodávky "na klíč". Tyto služby je naše společnost schopna zabezpečovat jak na území hl.m. Prahy a Středočeského kraje, tak i v zásadě na celém teritoriu České republiky. Společnost se soustřeďuje na zajišťování a provádění těchto hlavních činností:

  • inženýrská činnost v investiční výstavbě, t.j. komplexní veřejnoprávní projednávání všech stupňů projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a občany vč. zajišťování veškerých správních rozhodnutí nutných k zahájení stavby (např. územní rozhodnutí, vodohospodářská rozhodnutí, stavební povolení atd.)
  • zabezpečování zpracování všech stupňů projektové dokumentace i dokumentace skutečného provedení staveb
  • organizování veřejných obchodních soutěží dle zákona o zadávání veřejných zakázek
  • odborná poradenská činnost související s investiční výstavbou
  • zabezpečování vlastní realizace občanských a průmyslových staveb a staveb inženýrských sítí
  • výkon odborného dozoru investora při realizaci staveb, zajišťování přejímek staveb, soustřeďování potřebných dokladů ke kolaudačnímu řízení vč. zajišťování kolaudačních rozhodnutí
  • činnosti realitní kanceláře

Firma je schopna kromě dodávek "na klíč" zajišťovat i dílčí činnosti dle přání a potřeb jednotlivých investorů.

Společnost INPREST je složena z pracovníků, kteří mají více jak 20ti letou praxi v zajišťování investorsko inženýrské a projektové přípravy a z vlastní realizace investiční výstavby, účelových a bytových staveb, dále zkušenosti s přípravou a realizací rekonstrukcí, modernizací a oprav stávajícího domovního fondu.

Naše firma vznikla počátkem roku 1995. Postupně si buduje své výrobní struktury v návaznosti na rozpracované a zajišťované zakázky. Proto spolupracujeme s některými osvědčenými a spolehlivými subdodavateli a to jak na úseku vybraných a specializovaných projektových činností, tak na úseku vlastní stavební výroby.

Firma je koncipována jako účelově flexibilní. Podle rozsahu, počtu a náročnosti jednotlivých zakázek v čase, má firma k dispozici široký tým spolupracovníků všech potřebných profesí a to jak vlastních, tak externích. Právě tato forma organizace práce nám umožňuje snižovat své režijní a provozní náklady pouze na nezbytnou míru a tím vytvářet optimální hospodárné prostředí při zajišťování každé jednotlivé zakázky. Tím je i umožněno poskytování určitých slev u vybraných činností oproti ustálené praxi. Kvalita, dodržování termínů a hospodárnosti jsou měřítkem našeho počínání.

V současné době je naše firma vybavena potřebnou kancelářskou a výpočetní technikou, která je nezbytná pro racionální zabezpečování inženýrsko projektových a realitních zakázek. Rovněž disponujeme nezbytným vozovým parkem nutným pro operativní zajišťování jednotlivých zakázek.

Společnost INPREST je zde a je připravena splnit každému zákazníkovi jeho potřeby a přání na úseku námi zajišťovaných služeb. V případě Vašeho zájmu o námi nabízené služby jsme připraveni poskytnout veškeré další doplňující informace o naší firmě.

Vladimír Vávra
jednatel a ředitel společnosti